Sinastrija: Biraj onog ko te “vidi”

Na svijetu uvijek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo da je nasred pustinje ili usred velikog grada. A kad se te osobe sretnu i njihovi se pogledi ukrste, prošlost i budućnost gube svako značenje. Postoji taj trenutak i nevjerojatna sigurnost da je sve stvari pod suncem ispisala jedna ista ruka, ruka koja je stvorila po jednu dušu, blizanku za svaku osobu i koja je u njima probudila ljubav bez koje ni jedan san ljudske rase ne bi imao smisla.”

Paulo Coelho –

Biraj onog ko te vidi, ko vidi stvarnu(og) tebe” vjerovatno je jedna od najpoznatijih linija iz scenarija većine romantičnih filmova. Siguran sam da znate ko je taj neko ili to bar naslućujete … Znate ga kao nekog kome je dovoljno da vas pogleda i opazi sjaj u vašim očima pa da odmah poželi da zna više o tome što vas toliko ispunjava. Neko kome je pogled dovoljan da vidi tugu skrivenu u vašim očima pa da zna da je sve što vam u tom trenutku treba sigurnost zagrljaja. Zaljubite se u tog nekoga ko vidi neizrecive djelove vašeg srca, vašeg uma i vaše duše. On zna zbog čega sijate, zna šta vas rastužuje, zna kada vam je potreban razgovor a kada tišina. Zaljubite se u nekoga ko vidi vašu suštinu, sve ono što krijete od ostatka svijeta. Samo sa tako nekim i vi možete biti ono što zaista i jeste, a to je, po Jungu, privilegija života. Sinastrija nam pruža astrološke smjernice u toj potrazi.

Medjutim, isto tako znam da je tog pravog jako teško naći. Da je to istina potvrdjuje nam i astologija

Sinastrija na prvi pogled …

Koncept da planete “vide” jedna drugu je zapravo suština pomalo tehničkog termina aspekti čiji naziv potiče od latinskog aspicio što znači pogled. U tradiciji aspekti se nijesu posmatrali tako strogo formalno kao u modernoj pa broj stepeni dozvoljenog orbisa nije bio odlučujući. Jedino što je bilo neophodno jeste da su planete u znacima u kojim grade neki od pet ptolomejskih aspekata. To i ne čudi jer su trigoni benefični zato što spajaju isti element, dok su opozicije malefične jer povezuju suprotnosti što često rezultira konfliktom. Tako se nije moglo desiti da planeta bude u aspektu sa planetom u znaku koji joj je nesrodan, tj. kog “ne vidi”, čime se u potpunosti isključuju tzv. aspekti “inkonjunkcije” ili “semi-sekstila”. Za takve planete se kaže da su u averziji.

I tako zvijezde koje se nalaze u ovim znacima [u averziji] postaju neharmonične. I ponekad one uzrokuju neprijateljske okolnosti, ponekad razdvajanja i progonstva kada takva stanja zadese sve, bilo da se radi o roditeljima i djeci, braći, mužu i ženi, drugarstvu ili robovima i gospodarima, i svemu što je navedenom slično.

Pavle Aleksandrijski – Uvodno gradivo

Upravo je ovo princip na kom se zasniva sinastrija. Baš kao što se očima sve kaže tako i natalni horoskopi dvoje ljudi treba da vide jedan drugog. Jer u pogledima se prepoznajemo. Hajde da zajedno istražimo kako se to odvija kroz astrološku simboliku.

Prvi korak na ovom putu je analiza pojedinačnih natalnih karti jer sinastrija nikada ne funkcioniše nezavisno i samostalno .Naime, neophodno je prvo procijeniti nečiji natalni kapacitet za ljubav, brak i emotivne odnose. Jer uzalud će postojati bliskost i neka vrsta hemije izmedju dvoje ljudi ukoliko bar kod jednog postoji natalna predispozicija za višebračnost, nestabilnost i raskide u romantičnim vezama. Njihov spoj evidentno ne može trajati. Stoga je neophodna ta kompatibilnost sudbina tako da oboje kroz konkretni odnos zapravo ostvaruju sudbinu opisanu svojim natalnim postavkama. Ovo su one situacije kada se zaljubimo u pogrešnog a zapravo pravog. Naime, on je pravi zbog nivoa medjusobnog slaganja vaših priroda koji je vrlo snažan, Vaše duše su suštinski srodne. Ali on je istovremeno i pogrešan jer je njegov natal takav da ukazuje na nestalnost, na to da njegova priroda ipak ne može tek tako lako da se skrasi. Posljedica je da taj odnos ne može opstati ili ako opstane, pretvoriće se u patnju. Ipak, rekao bih da mu to ne umanjuje značaj na putu vašeg emotivnog i duhovnog sazrijevanja. Jer ne treba izgubiti iz vida činjenicu da i kroz te odnose živite Vašu natalnu kartu.

Karakter je sudbina!

Sljedeći korak je procjena temperamentalne strukture odredjenog natalnog horoskopa koja predstavlja ništa manje nego elementarnu prirodu i karakter osobe u pitanju. Temperament je karakterističan način emocionalnog reagovanja neke osobe. Brzina, intenzitet, trajanje i vrsta reakcije neke osobe zavisiće od njenog temperamenta. U astrologiji su pojmom temperamenta obuhvaćeni i emocionalna osjetljivost i emocionalne reakcije, ali i tzv. raspoloženje osobe pa tradicionalna astrologija temperament ličnosti analizira u njegovom najširem smislu.

Ono što je važno istaći jeste da je temperament  pretežno urođena karakteristika ličnosti određena biohemijskim karakteristikama limbičkog i centralnog nervnog sistema. S obzirom na to, procjena temperamenta je i polazna tačka kada se analizira natalna karta, o čemu detaljnije možete čitati u tekstu Kako (ne) tumačiti natalnu kartu? Temperament se ujedno smatra i jedinom nepromjenjivom konstantom, budući da predstavlja to fino tkanje, sam temelj na kom se dalje gradi karakter, jer je temperament taj koji boji sva stečena iskustva osobe, pa će se i njene karakterne osobine diferencirati po tom osnovu.

Astrologija kao jezik Prirode – prvi dio

Iz razloga opisanih ovim citatom da bi sinastrija bila dobra neophodno je da postoji veza na ovom nivou, odredjena vrsta srodnosti sa prirodom druge osobe. U tom pogledu, najbolje će se povezivati isti ili slični temperamenti ili pak oni koji dijele bar jedan zajednički kvalitet npr. kolerik i sangvinik koji dijele kvalitet toplote. Suprotno tome, ne može biti slaganja izmedju kolerika (toplo i suvo) i flegmatika (hladno i vlažno). U sasvim uprošćenoj verziji na ovaj princip nailazite u većini savremenih astroloških tekstova kao na primjer Lavovi se najbolje slažu sa preostala dva vatrena znaka (vatra – koler), nešto manje sa vazdušnim (sangvinicima), vrlo slabo sa zemljanim (melanholici) a nikako sa vodenim (flegmatici).

Važnost procjene temperamenta dalje se ogleda i u najvažnijim tačkama spajanja o kojim je pisao još i Ptolomej. Naime, neophodno je da postoji kompatibilnost izmedju upravo onih tačaka natalnog horoskopa koje uzimamo u obzir pri procjeni temperamenta, a to su: Asc, pozicije luminara, ali i tačke Fortune odnosno duha pa tek onda dolazimo do Venere, Marsa i ostalih planeta. Ukoliko su ove tačke u drugom horoskopu postavljene tako da grade povoljne i bliske aspekte, sinastrija je upečatljiva pa i nastaje bliskost na jednom dubljem nivou. To je negdje i priroda ljubavi, suštinsko naslućivanje fizisa drugog bića, empatija, sinhronicitet dvije prirode koje se medjusobno dopunjuju.

Sinastrija u tradiciji

U tradicionalnog astrologiji, sinastrija nije bila predmet posebnog izučavanja, ali ipak imamo vrlo značajne izvore i modele koji nam daju smjernice ka suštini ove složene grane astrologije.

ptolomej
Klaudije Ptolomej

Najvažniji izvor u tom smislu nam je svakako “Tetrabiblos” Klaudija Ptolomeja. U ovom kapitalnom djelu nalazimo da je, u ljubavnim i bračnim vezama najvažnije da svijetla (Sunce i Mjesec) budu u bliskom aspektu trigona ili sekstila do 5 stepeni od perfekcije. Ukoliko se desi da su oni pak u aspektu kvadrata trajnost veze je i dalje moguća pod uslovom da se svijetla nalaze i u međusobnoj recepciji koju Ptolomej naziva ’’izmjenom, razmjenom’’. Raskidi i razvodi i zbog najmanjih povoda po njemu se dešavaju kada se svijetla iz dva natala ne vide (kada ne formiraju jedan od 5 tradicionalnih aspekata) ili su u opoziciji ili kvadratu bez recepcije i najmanjeg zodijačkog dostojanstva. U tom smislu i lice (dekan) može biti od koristi ukoliko je jedno od svijetala u jednoj karti sa svijetlom druge karte povezano preko pozicije u njegovom licu. Sinastrija je dobra i onda kada jedno od svijetala jednog partnera pada u znak u kom je položen benefik (Jupiter i Venera) drugog ili od njega prima blizak aspekt. Sasvim suprotnu situaciju imaćemo kada su svijetla povezana sa maleficima (Saturn i Mars).

Posebno sinastrijsko istraživanje izloženo je u 7. poglavlju Tetrabiblosa u kom se izričito kao primarni faktori analize ističu: Sunce, Mjesec, ascendent i tačka fortune koja po osnovnoj svojoj prirodi simbolizuje odnos između luminara projektovan od stepena ascendenta. Po njemu, najčvršće veze nastaju iz sinastrija u kojima su pomenuti faktori u istoj znakovnoj poziciji ili u poziciji susjednih znakova ukoliko razmak između njih preko granice nije veći od 17 lučnih stepeni (solarni orbis). Nasuprot tome, najdublja neprijateljstva i neslaganja biće prikazana u onim sinastrijama u kojima su pomenuti faktori u razdvojenim ili znacima opozicije. Sekstil i trigon benefično vezuju, ali takve veze nemaju kvalitet kao veze preko konjunkcije koje se smatraju najsnažnijim i najtrajnijim. Shodno tome, Ptolomej odnose suštinski dijeli u tri kategorije u zavisnosti od poveznog primarnog faktora. Tako, recimo, ako je jedna sinastrija bazirana primarno na vezama izmedju svijetala odnos će biti posljedica najdublje privlačnosti i naklonosti, u izvjesnom smislu ono što nazivamo “sudbinskim”. U slučaju neprijateljstva, ukoliko su luminari ti koji su u međusobno lošem odnosu, ono će biti duboko, ozbiljno i trajno. Kada se sinastrija zasniva na tačkama Fortune, ljudi se povezuju iz nekog interesa dok ascendenti povezuju, prije svega, preko fizičke privlačnosti ili zajedničkih tragedija, nevolja, incidenata. Dominantan partner u vezi biće onaj čiji su sinatsrijski faktori u dekster poziciji prema faktorima drugog partnera. Klaudije nije poseban značaj pridavao dodekatemorijama dok većina drugih autora jeste pa se sinastrija četiri primarna faktora jednako može primjenjivati i preko ovog sistema. Tako, recimo, ukoliko ascendenti dvoje ljudi ne stoje u posebnoj vezi mogu biti povezani preko stepena svojih dodekatemoria. Jednako važi i za ostala 3 faktora: Sunce, Mjesec, i Fortunu i njihove međusobne kombinacije. Veze preko sistema dodekatemorija jednako su snažne kao i osnovne zodijačke veze.

Slično nam kazuje i Dorotej Sidonski u svom “Carmen Astrologicum”-u

Muškarac i žena su jedno za drugo ako su im ascendenti u istim znacima ili je svijetlo (Sunce ili Mjesec) iz natala jednog partnera na Asc ili MC drugog. Takodje, Venera iz jednog rodjenja u konjunkciji (istom znaku) sa Mjesecom iz drugog rodjenja ili su oba Mjeseca u medjusobnom trigonu. Kada je jedno od dva svijetla u znaku u kom je malefik drugog, onda nema slaganja. Suprotno tome, ako je svijetlo iz jednog rodjenja u znaku benefika drugog rodjenja ili benefici jednog okupiraju uglove drugog, ili su tacke braka u istom znaku, znak je slaganja i sklada.”

Dorotej Sidonski – Carmen Astrologicum

Sreli smo se u pogrešno vrijeme!

Koliko Vam se puta u životu dogodilo da se nekim snažno kliknete ali da nikako ne možete da mu pridjete ili da on jednostavno ne može da Vam odgovori na potreban način?

Čovjek je biće koje postoji u Vremenu, tj. Vrijeme je još jedan izraz njegovog fizisa. Jer svako živo biće ima Tok (budući da Vrijeme je Tok) koji je prikladan, odnosno koji predstavlja ili manifestuje njegov fizis. Kompatibilnost na ovom nivou se zapravo manifestuje kao sinhronicitet dvije prirode. Sa druge strane i horoskop je slika Vremena. Prema tome, uzalud su sva prethodno opisana poklapanja izmedju dva natala ukoliko se ne poklapaju i vremenski ciklusi kroz koje prolazite. U tom smislu je neophodno da oba natalna horoskopa budu aktivirana onim prognostičkim ciklusima koji se tiču Venere, njene tačke, sedme kuće i njenog vladara, kao i tačaka braka. Ukoliko to nije slučaj dolazimo do situacija u kom je jedno potpuno okrenuto ljubavi, a drugo može imati aktiviranu šestu kuću pa biti opterećeno bolešću toliko da mu ljubav baš i ne pada na pamet. Ili pak desetom pa će ga karijera navesti na neki drugi put. Čak i da se u tim situacijama i ostvari neki kontakt neminovno će voditi razočarenju. Razlog je očigledan, jedna osoba će imati velika očekivanja na koja druga neće moći da odgovori jer njihova priroda u datom momentu ne reflektuje suštinski istu potrebu, pa će ih Vrijeme razdvojiti. Medjutim, najčešće se neće ni manifestovati jer jednostavno ne mogu da nastanu u Vremenu zbog nekompatibilnosti astroloških perioda.

Kompleksnost pravog sinastrijskog modela zaista potvrdjuje onu tezu sa početka a to je da je potrebno mnogo toga da se poklopi pa da ostvarimo pravu ljubav. I zato što ona sjedinjuje sve aspekte naših priroda, magija trenutka u kom srećete tog pravog zaista i djeluje vanvremenski. Astrološki jezik nam nudi odgovor o njenoj prirodi a koji se ogleda u tome da se dvije osobe spajaju na najdubljem nivou tj. na nivou sudbine koju ostvaruju i dalje nastavljaju … Zar to nije najbolji dokaz postojanja onog Nauma Prirode o kom smo pisali u tekstu Astrologija kao jezik Prirode – prvi dio ? Ako ljubavi treba veća svrha od te što nas uzdiže na viši nivo postojanja, onda bih rekao da je to ta. Sa druge strane, nivo kompatibilnosti ne mora uvijek biti tako snažan da bi u nekom periodu života bio značajan jer ponekad, kad “nema velike ljubavi dovoljna je i mala”. Zajedničko im je, pak, što kroz sve njih rastemo.


Izvori korišteni u tekstu:

Intervju: Jedini način gledanja u budućnost je tumačenje sopstvene natalne karte

interview astrology

Od svih astroloških pojmova, retrogradni Merkur definitivno dobija sve veći publicitet. Svima je period njegove retrogradnosti odveć poznat kao period kada su mogući problemi u komunikaciji, nesporazumi pa se ne preporučuje zaključivanje ugovora, loše procjene i odluke djeluju kao neminovnost, problemi u saobraćaju, a takođe se i neki važni dokumenti, poput ličnih, mogu izgubiti. Ovoj listi, i očito lošem publicitetu retrogradnog Merkura, iz svog skorašnjeg iskustva moram dodati još jedan – nemojte davati intervjue za vrijeme njegove retrogradnosti! 🙂

Naime, prije nekih 10 dana razgovarao sam sa novinarkom ovdašnjih Dnevnih novina, odgovarajući na pitanja koja su imala za cilj da astrologiju približe boljem razumijevanju šireg auditorijuma. Ipak, kada je tekst objavljen, izašao je sa brojnim i ozbiljnim nedostacima, koji ne samo da su osujetili prvobitnu namjeru, već bi mogli izazvati dodatnu konfuziju među čitateljstvom, uprkos nesumnjivo dobroj namjeri novinarke. Iz tih razloga, ali i u cilju zaštite svog integriteta i pristupa astrologiji koji njegujem na ovoj stranici, odlučio sam da objavim taj razgovor u integralnom obliku ovdje.

 

  • Zašto ste odabrali bas astrologiju?

Slobodno mogu reći da me je oduvijek fascinirala jedna od osnovnih premisa astrologije, a to je da svak od nas živi to neko svoje „parče neba“ koje je jedinstveno njegovo. To me je ujedno i inspirisalo da istražim tu tezu što sveobuhvatnije. Potvrđujući je kroz praksu, otkrio sam i ljepotu astrološkog jezika kojim su niti različitih priroda i sudbina ispisane, pa je tako ova vještina našla snažno uporište u mom duhu i biću, odveć zadojenom istraživanjima hermetizma. Posebno mi je bila interesantna ta sinhronicitetna veza kroz koju se taj komad neba manifestuje u stvarnom životu, a čija suština leži u istovremenosti promjena i ciklusa koji se odvijaju na nebu, u vidu planetarnih kretanja, i u čovjeku, a koja isključuje uzročno-posledični odnos između neba i čovjeka. Dakle, planete i nebeska sfera kreću se uporedo sa unutrašnjim čovjekovim razvojem, pa je, u tom smislu, netačna tvrdnja da “zvijezde utiču” na čovjeka i određuju koja mu je sudbina tim uticajem. Zvijezde su samo pokazatelji i same po sebi ne uzrokuju ništa. Zbog svega ovoga astrološka veza neba i Zemlje ne može se okarakterisati kao uzročno-posledična kao što se to danas veoma često čini, već kao simbolična i mistična kako je i objašnjavana hiljadama godina. Ukupnost ovih i mnogih drugih spoznaja uvjerila me je da astrologija stvarno „radi“ i to na još mnogim drugim nivoima, pored one početne teze.

 

  • Šta Vas ljudi najčešće pitaju?

Pitanja su zaista raznolika i širina tog opsega uvjerila me je da se kroz astrosimboliku može doći skoro do svakog odgovora. Počev od pitanja o izgubljenim stvarima, preko ljubavnih jada ili radosti do nekih koja bismo mogli okarakterisati kao filosofska, odgovor je uvijek bio skriven u onoj mističnoj vezi koju sam pomenuo u prethodnom pitanju, a koja je prikazana kroz odgovarajući horoskop. Iako sam na početku pretpostavljao da će ljubavna pitanja činiti okosnicu svih pitanja, ipak se pokazalo da nije tako, pa su pored ovih, vrlo česta i pitanja o poslu i karijeri, sudskim sporovima, zdravlju pa i smrti.

 

  • Poređenje šta sada ljude zanima i ranije?

Neku značajniju paralelu u interesovanjima gotovo da i nije moguće povući, budući da su pitanja dosta slična. Međutim, ipak vrijedi pomenuti da ljudi u posljednje vrijeme sve više dolaze sa pitanjima o odabiru najpovoljnijeg trenutka za započinjanje neke aktivnosti, pa čak i za rođenje djeteta, iako je ovdje neki takav intervencionizam vrlo ograničen, ali eto, bilo je i takvih zahtjeva. Ova činjenica se svakako može uzeti kao pokazatelj rastućeg povjerenja u astrologiju i njene domete, jer eto ljudi teže da svojim poduhvatima daju i „kosmički pečat“ ?

 

  • Kakve odgovore nudi horoskop?

U skladu sa prethodno rečenim, horoskop može dati zaista svakolike odgovore. Pitanja poput “koja karijera mi najviše odgovara”, “kada je najbolje vrijeme da pokrenem svoj biznis” ili “da li ću imati djece” su praktična pitanja na koja astrologija može dati konkretne odgovore. No, pored toga, astrologija može odgovoriti i na dublje nedoumice, poput “kako najbolje da ostvarim svoju svrhu”. Svi ti odgovori se dobijaju kroz specifične horoskope koji imaju svoju „užu specijalizaciju“. Pa tako, natalna karta, poznata još i kao „životni horoskop“, pruža informacije o najrazličitijim oblastima života poput: predispozicije za školovanje i stručno usavršavanje, izbor zanimanja i karijere; poslovne i finansijske prilike; talenti; ljubavni i bračni život; potomstvo i odnos sa djecom; zdravstvene prilike i opasnosti… Godišnji horoskop pokriva iste oblasti na nivou jedne godine, uobičajeno od rođendana do rođendana, i zasniva se na natalnoj karti. Uporedni horoskop tumači određeni odnos i pruža dragocjene infomacije o slaganju i kompatibilnosti dvoje ljudi i na kom nivou to slaganje zapravo postoji iz čega se i dolazi do zaključka o trajnosti same veze. Najširi spektar pitanja pokrivaju horarni horoskopi, koji su izuzetno pogodno astrološko sredstvo za pružanje preciznih odgovora na neko jasno i konkretno pitanje. Hoću li se zaposliti u toj firmi? Da li ću se udati za njega? Da li me voli? Da li da odem na taj put? Da li ću položiti ovaj ispit? Da li će mi vratiti dug? Za razliku od natalne, koja je korisna za neki opštiji pregled života natusa, horarna astrologija nastoji dati praktične odgovore na ova i brojna druga pitanja na „da ili ne“ bazi.

 

  • Da li horoskop može odgovoriti na pitanja koja se tiču društva u cjelini i budućnosti države i svijeta?

Može, ovim pitanjima se bavi posebna grana astrologije, poznata pod nazivom mundana astrologija. Ona se bavi opštim događajima kao što su sudbine zemalja, ratovi, revolucije, države, podneblja, klimatske promjene, ekonomski napredak, društveni događaji i svi slični koji utiču na veći broj ljudi. Ponekad se neka zbivanja mogu očitati lako jer su zaista markantna, no ponekad se radi o suptilnijim varijantama predviđanja. Začetke mundane astrologije možemo naći u Ptolomejevoj knjizi „Tetrabiblos“ gdje autor opisuje različitosti naroda i njihovu povezanost s određenim zodijačkim znakom, a sve to tvrdeći da osobine naroda i običaji zemalja potiču od njihovih geografskih dužina i širina na kojim obitavaju, te povezanosti istih s položajem Sunca. Metodi ove grane astrologije se umnogome razlikuju od ostalih i riječ je o vrlo kompleksnim tumačenjima koja podrazumijevaju konsultovanje više različitih horoskopa, poput ingresa Sunca u znak Ovna za odgovarajuću teritoriju, ali i u ostale tačke ekvinocijuma, pa karte eklipsi Sunca i Mjeseca, te karte velikih konjunkcija, tj. konjunkcija hronokratora Saturna i Jupitera, koje se odvijaju svakih 20 godina, ali i one imaju svoje cikluse promjena tripliciteta, pa je najmanji ciklus negdje oko 200 godina a najveći blizu 800 godina. Tek kroz tako detaljnu analizu može se doći do konkretnih predikcija za neku državu ili narod.

 

  • Najzanimljiviji horoskop koji ste radili, detalj kog se sjećate?

Bilo je zaista raznoraznih kurioziteta i zanimljivih situacija, no ovdje bih ipak izdvojio svojevrsni projekat koji je za mene predstavljao poseban izazov. Naime, bio je klijent koji se bavio berzanskim poslovima, pokušavajući da predvidi periode rasta i pada valuta i roba na Forex berzi. Iako je ovo bila posve nova oblast astroloških tumačenja i predikcija, ipak smo uspjeli da razvijemo određeni sistem koji je imao veliku stopu uspješnosti, budući da su ove predikcije rađene po učestaloj frekvenciji. Namjerno kažem „mi“ jer je to jedna od situacija iz koje se može vidjeti i kako iskustva klijenata mogu astrologu biti od pomoći pri razvijanju ovako osobenih astroloških sistema. Stepen tačnosti u jednom momentu je bio takav da su iz ove berzanske kuće klijentu davali drugačije preporuke od onih predviđanja do kojih smo dolazili, čudeći se njegovim ulaganjima i sledstvenim dobitima.

intervju

 

  • Da li u čitanju horoskopa ima relativizacije i tendencije da se neke tvrdnje čine istinite bas za nas a u stvari se mogu odnositi na skoro sve?

Na ovoj tendenciji možemo da „zahvalimo“ modernoj astrologiji prisutnoj u dnevnoj štampi, koja svakako relativizuje stvari, počev od toga što 1/12 čovječanstva podvodi pod isti znak kom će se događati iste stvari. Takve „predikcije“ moraju biti postavljene na tako širokoj osnovi i kroz tvrdnje koje zaista mogu biti primjenjive na sve, jer im je osnovna postavka pogrešna. Naime, oni tu tumače aktuelne tranzite postavljajući određeni zodijački znak za ascendent tog nekog hipotetičkog horoskopa. Samo u vrlo rijetkim slučajevima ove predikcije bi mogle da budu istinite, ali uglavnom je to nemoguće i zato i dobijamo tumačenja puna tzv. „opštih mjesta“ i neodređenosti. Predikcije koje će biti konkretne i istinite samo za nas mogu se dobiti samo iz našeg natalnog horoskopa, i relevantnih prognostičkih tehnika koje iz njega proizilaze. Nama kao jedinkama se mogu događati jedino stvari koje postoje u našoj jedinstvenoj natalnoj karti, i to kada dođe vrijeme za njih, odnosno kada su aktivirane prediktivnim tehnikama. Stoga je najpametnije da ove tzv. dnevne, nedeljne i slične nazovi horoskope ignorišemo, a ako nas već zanima budućnost kroz astrologiju, jedini ispravni način je tumačenje sopstvene natalne karte.

 

  • Kako su nastali horoskoski znaci i kako su određivane osobine znakova?

Osobine znakova sa kojim se danas najčešće susrećemo takođe su produkt tzv. “reformacije” astrologije, a u stvari je riječ o pukoj banalizaciji astrološkog predmeta kako bi se što više približio masama. Tako se danas dosta često pri upoznavanju i postavlja to pitanje: šta si u horoskopu? Kao da će se na taj način dobiti neki bolji uvid u karakter određene osobe. Često tako čujem ljude kako mi govore “ja sam Strijelac” ili “mi smo ti Vodolije takve …” itd., čime se ličnost svodi ne samo na netačnu korelaciju već se i cijela osoba svodi na znak zodijaka. I ne samo na taj znak, već na našu nesavršenu (i često pogrešnu) predstavu o njemu. Ovo su čiste spekulacije, bez ikakvog astrološkog pokrića.

U tradiciji, zodijački znaci nikada nisu imali neki “personality”, koji bi automatski bio primjenjiv na sve one koji su rođeni određenog datuma. Pristup je bio drugačiji. Autori iz tradicije ne daju “opise” znakova, tj. ne pripisuju im neke osobine. Generalno, navode se kvaliteti, a potom i stvari sa kojim se znaci povezuju, tj. koji su im simbolički korespodentni (profesije, životinje, mjesta, boje i slično). Na primjer, Vodolija je fiksni, vazdušni (otuda i topao i vlažan), dnevni (nasuprot noćnom), muški, ljudski (ne životinjski poput Ovna ili Lava itd.), glasni (nije nijem poput vodenih), primarni Saturnov znak itd. Iz ovih kvaliteta mogu se izvući logični zaključci, koji moraju biti u skladu sa ovim karakteristikama. Stoga bi Vodolija bila pričljiva (ljudski i glasni znak), tvrdoglava (fiksni kvalitet), intelektualna (vazdušni i ljudski), teži strukturi (Saturn) i tako dalje. Obzirom da je u pitanju muški, vazdušni, ljudski/intelektualni znak to će Vodoliju učiniti okrenutijom budućnosti i kretanju naprijed nego recimo Jarca (drugi Saturnov znak), ali to im ne omogućava da se oslobode fiksne, saturnijanske prirode, tako da ne mogu biti tako nezavisni i skloni pobuni ili skloni iznenadnim i neočekivanim promjenama. Ovo je jedini čisto astrološki metod kojim se može dati delineacija nekih osobina zodijačkih znakova.  Kako su svi ovi kvaliteti pripisani znacima proizilazi iz složenog ali koherentnog i jasnog sistema prave astrologije, a čija dalja elaboracija prevazilazi okvire ovog intervjua.

U dodatku, prilažem vam i tekst koji je naposljetku objavljen. Na stranu uređivačka politika, kao što već rekoh, objavljena verzija očito je nepotpuna i nepovezana, uz dodatke kojim nisam autor, poput uvoda i zaključka.