Sinastrija: Biraj onog ko te “vidi”

Na svijetu uvijek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo da je nasred pustinje ili usred velikog grada. A kad se te osobe sretnu i njihovi se pogledi ukrste, prošlost i budućnost gube svako značenje. Postoji taj trenutak i nevjerojatna sigurnost da je sve stvari pod suncem ispisala jedna ista ruka, ruka koja je stvorila po jednu dušu, blizanku za svaku osobu i koja je u njima probudila ljubav bez koje ni jedan san ljudske rase ne bi imao smisla.”

Paulo Coelho –

Biraj onog ko te vidi, ko vidi stvarnu(og) tebe” vjerovatno je jedna od najpoznatijih linija iz scenarija većine romantičnih filmova. Siguran sam da znate ko je taj neko ili to bar naslućujete … Znate ga kao nekog kome je dovoljno da vas pogleda i opazi sjaj u vašim očima pa da odmah poželi da zna više o tome što vas toliko ispunjava. Neko kome je pogled dovoljan da vidi tugu skrivenu u vašim očima pa da zna da je sve što vam u tom trenutku treba sigurnost zagrljaja. Zaljubite se u tog nekoga ko vidi neizrecive djelove vašeg srca, vašeg uma i vaše duše. On zna zbog čega sijate, zna šta vas rastužuje, zna kada vam je potreban razgovor a kada tišina. Zaljubite se u nekoga ko vidi vašu suštinu, sve ono što krijete od ostatka svijeta. Samo sa tako nekim i vi možete biti ono što zaista i jeste, a to je, po Jungu, privilegija života. Sinastrija nam pruža astrološke smjernice u toj potrazi.

Medjutim, isto tako znam da je tog pravog jako teško naći. Da je to istina potvrdjuje nam i astologija

Sinastrija na prvi pogled …

Koncept da planete “vide” jedna drugu je zapravo suština pomalo tehničkog termina aspekti čiji naziv potiče od latinskog aspicio što znači pogled. U tradiciji aspekti se nijesu posmatrali tako strogo formalno kao u modernoj pa broj stepeni dozvoljenog orbisa nije bio odlučujući. Jedino što je bilo neophodno jeste da su planete u znacima u kojim grade neki od pet ptolomejskih aspekata. To i ne čudi jer su trigoni benefični zato što spajaju isti element, dok su opozicije malefične jer povezuju suprotnosti što često rezultira konfliktom. Tako se nije moglo desiti da planeta bude u aspektu sa planetom u znaku koji joj je nesrodan, tj. kog “ne vidi”, čime se u potpunosti isključuju tzv. aspekti “inkonjunkcije” ili “semi-sekstila”. Za takve planete se kaže da su u averziji.

I tako zvijezde koje se nalaze u ovim znacima [u averziji] postaju neharmonične. I ponekad one uzrokuju neprijateljske okolnosti, ponekad razdvajanja i progonstva kada takva stanja zadese sve, bilo da se radi o roditeljima i djeci, braći, mužu i ženi, drugarstvu ili robovima i gospodarima, i svemu što je navedenom slično.

Pavle Aleksandrijski – Uvodno gradivo

Upravo je ovo princip na kom se zasniva sinastrija. Baš kao što se očima sve kaže tako i natalni horoskopi dvoje ljudi treba da vide jedan drugog. Jer u pogledima se prepoznajemo. Hajde da zajedno istražimo kako se to odvija kroz astrološku simboliku.

Prvi korak na ovom putu je analiza pojedinačnih natalnih karti jer sinastrija nikada ne funkcioniše nezavisno i samostalno .Naime, neophodno je prvo procijeniti nečiji natalni kapacitet za ljubav, brak i emotivne odnose. Jer uzalud će postojati bliskost i neka vrsta hemije izmedju dvoje ljudi ukoliko bar kod jednog postoji natalna predispozicija za višebračnost, nestabilnost i raskide u romantičnim vezama. Njihov spoj evidentno ne može trajati. Stoga je neophodna ta kompatibilnost sudbina tako da oboje kroz konkretni odnos zapravo ostvaruju sudbinu opisanu svojim natalnim postavkama. Ovo su one situacije kada se zaljubimo u pogrešnog a zapravo pravog. Naime, on je pravi zbog nivoa medjusobnog slaganja vaših priroda koji je vrlo snažan, Vaše duše su suštinski srodne. Ali on je istovremeno i pogrešan jer je njegov natal takav da ukazuje na nestalnost, na to da njegova priroda ipak ne može tek tako lako da se skrasi. Posljedica je da taj odnos ne može opstati ili ako opstane, pretvoriće se u patnju. Ipak, rekao bih da mu to ne umanjuje značaj na putu vašeg emotivnog i duhovnog sazrijevanja. Jer ne treba izgubiti iz vida činjenicu da i kroz te odnose živite Vašu natalnu kartu.

Karakter je sudbina!

Sljedeći korak je procjena temperamentalne strukture odredjenog natalnog horoskopa koja predstavlja ništa manje nego elementarnu prirodu i karakter osobe u pitanju. Temperament je karakterističan način emocionalnog reagovanja neke osobe. Brzina, intenzitet, trajanje i vrsta reakcije neke osobe zavisiće od njenog temperamenta. U astrologiji su pojmom temperamenta obuhvaćeni i emocionalna osjetljivost i emocionalne reakcije, ali i tzv. raspoloženje osobe pa tradicionalna astrologija temperament ličnosti analizira u njegovom najširem smislu.

Ono što je važno istaći jeste da je temperament  pretežno urođena karakteristika ličnosti određena biohemijskim karakteristikama limbičkog i centralnog nervnog sistema. S obzirom na to, procjena temperamenta je i polazna tačka kada se analizira natalna karta, o čemu detaljnije možete čitati u tekstu Kako (ne) tumačiti natalnu kartu? Temperament se ujedno smatra i jedinom nepromjenjivom konstantom, budući da predstavlja to fino tkanje, sam temelj na kom se dalje gradi karakter, jer je temperament taj koji boji sva stečena iskustva osobe, pa će se i njene karakterne osobine diferencirati po tom osnovu.

Astrologija kao jezik Prirode – prvi dio

Iz razloga opisanih ovim citatom da bi sinastrija bila dobra neophodno je da postoji veza na ovom nivou, odredjena vrsta srodnosti sa prirodom druge osobe. U tom pogledu, najbolje će se povezivati isti ili slični temperamenti ili pak oni koji dijele bar jedan zajednički kvalitet npr. kolerik i sangvinik koji dijele kvalitet toplote. Suprotno tome, ne može biti slaganja izmedju kolerika (toplo i suvo) i flegmatika (hladno i vlažno). U sasvim uprošćenoj verziji na ovaj princip nailazite u većini savremenih astroloških tekstova kao na primjer Lavovi se najbolje slažu sa preostala dva vatrena znaka (vatra – koler), nešto manje sa vazdušnim (sangvinicima), vrlo slabo sa zemljanim (melanholici) a nikako sa vodenim (flegmatici).

Važnost procjene temperamenta dalje se ogleda i u najvažnijim tačkama spajanja o kojim je pisao još i Ptolomej. Naime, neophodno je da postoji kompatibilnost izmedju upravo onih tačaka natalnog horoskopa koje uzimamo u obzir pri procjeni temperamenta, a to su: Asc, pozicije luminara, ali i tačke Fortune odnosno duha pa tek onda dolazimo do Venere, Marsa i ostalih planeta. Ukoliko su ove tačke u drugom horoskopu postavljene tako da grade povoljne i bliske aspekte, sinastrija je upečatljiva pa i nastaje bliskost na jednom dubljem nivou. To je negdje i priroda ljubavi, suštinsko naslućivanje fizisa drugog bića, empatija, sinhronicitet dvije prirode koje se medjusobno dopunjuju.

Sinastrija u tradiciji

U tradicionalnog astrologiji, sinastrija nije bila predmet posebnog izučavanja, ali ipak imamo vrlo značajne izvore i modele koji nam daju smjernice ka suštini ove složene grane astrologije.

ptolomej
Klaudije Ptolomej

Najvažniji izvor u tom smislu nam je svakako “Tetrabiblos” Klaudija Ptolomeja. U ovom kapitalnom djelu nalazimo da je, u ljubavnim i bračnim vezama najvažnije da svijetla (Sunce i Mjesec) budu u bliskom aspektu trigona ili sekstila do 5 stepeni od perfekcije. Ukoliko se desi da su oni pak u aspektu kvadrata trajnost veze je i dalje moguća pod uslovom da se svijetla nalaze i u međusobnoj recepciji koju Ptolomej naziva ’’izmjenom, razmjenom’’. Raskidi i razvodi i zbog najmanjih povoda po njemu se dešavaju kada se svijetla iz dva natala ne vide (kada ne formiraju jedan od 5 tradicionalnih aspekata) ili su u opoziciji ili kvadratu bez recepcije i najmanjeg zodijačkog dostojanstva. U tom smislu i lice (dekan) može biti od koristi ukoliko je jedno od svijetala u jednoj karti sa svijetlom druge karte povezano preko pozicije u njegovom licu. Sinastrija je dobra i onda kada jedno od svijetala jednog partnera pada u znak u kom je položen benefik (Jupiter i Venera) drugog ili od njega prima blizak aspekt. Sasvim suprotnu situaciju imaćemo kada su svijetla povezana sa maleficima (Saturn i Mars).

Posebno sinastrijsko istraživanje izloženo je u 7. poglavlju Tetrabiblosa u kom se izričito kao primarni faktori analize ističu: Sunce, Mjesec, ascendent i tačka fortune koja po osnovnoj svojoj prirodi simbolizuje odnos između luminara projektovan od stepena ascendenta. Po njemu, najčvršće veze nastaju iz sinastrija u kojima su pomenuti faktori u istoj znakovnoj poziciji ili u poziciji susjednih znakova ukoliko razmak između njih preko granice nije veći od 17 lučnih stepeni (solarni orbis). Nasuprot tome, najdublja neprijateljstva i neslaganja biće prikazana u onim sinastrijama u kojima su pomenuti faktori u razdvojenim ili znacima opozicije. Sekstil i trigon benefično vezuju, ali takve veze nemaju kvalitet kao veze preko konjunkcije koje se smatraju najsnažnijim i najtrajnijim. Shodno tome, Ptolomej odnose suštinski dijeli u tri kategorije u zavisnosti od poveznog primarnog faktora. Tako, recimo, ako je jedna sinastrija bazirana primarno na vezama izmedju svijetala odnos će biti posljedica najdublje privlačnosti i naklonosti, u izvjesnom smislu ono što nazivamo “sudbinskim”. U slučaju neprijateljstva, ukoliko su luminari ti koji su u međusobno lošem odnosu, ono će biti duboko, ozbiljno i trajno. Kada se sinastrija zasniva na tačkama Fortune, ljudi se povezuju iz nekog interesa dok ascendenti povezuju, prije svega, preko fizičke privlačnosti ili zajedničkih tragedija, nevolja, incidenata. Dominantan partner u vezi biće onaj čiji su sinatsrijski faktori u dekster poziciji prema faktorima drugog partnera. Klaudije nije poseban značaj pridavao dodekatemorijama dok većina drugih autora jeste pa se sinastrija četiri primarna faktora jednako može primjenjivati i preko ovog sistema. Tako, recimo, ukoliko ascendenti dvoje ljudi ne stoje u posebnoj vezi mogu biti povezani preko stepena svojih dodekatemoria. Jednako važi i za ostala 3 faktora: Sunce, Mjesec, i Fortunu i njihove međusobne kombinacije. Veze preko sistema dodekatemorija jednako su snažne kao i osnovne zodijačke veze.

Slično nam kazuje i Dorotej Sidonski u svom “Carmen Astrologicum”-u

Muškarac i žena su jedno za drugo ako su im ascendenti u istim znacima ili je svijetlo (Sunce ili Mjesec) iz natala jednog partnera na Asc ili MC drugog. Takodje, Venera iz jednog rodjenja u konjunkciji (istom znaku) sa Mjesecom iz drugog rodjenja ili su oba Mjeseca u medjusobnom trigonu. Kada je jedno od dva svijetla u znaku u kom je malefik drugog, onda nema slaganja. Suprotno tome, ako je svijetlo iz jednog rodjenja u znaku benefika drugog rodjenja ili benefici jednog okupiraju uglove drugog, ili su tacke braka u istom znaku, znak je slaganja i sklada.”

Dorotej Sidonski – Carmen Astrologicum

Sreli smo se u pogrešno vrijeme!

Koliko Vam se puta u životu dogodilo da se nekim snažno kliknete ali da nikako ne možete da mu pridjete ili da on jednostavno ne može da Vam odgovori na potreban način?

Čovjek je biće koje postoji u Vremenu, tj. Vrijeme je još jedan izraz njegovog fizisa. Jer svako živo biće ima Tok (budući da Vrijeme je Tok) koji je prikladan, odnosno koji predstavlja ili manifestuje njegov fizis. Kompatibilnost na ovom nivou se zapravo manifestuje kao sinhronicitet dvije prirode. Sa druge strane i horoskop je slika Vremena. Prema tome, uzalud su sva prethodno opisana poklapanja izmedju dva natala ukoliko se ne poklapaju i vremenski ciklusi kroz koje prolazite. U tom smislu je neophodno da oba natalna horoskopa budu aktivirana onim prognostičkim ciklusima koji se tiču Venere, njene tačke, sedme kuće i njenog vladara, kao i tačaka braka. Ukoliko to nije slučaj dolazimo do situacija u kom je jedno potpuno okrenuto ljubavi, a drugo može imati aktiviranu šestu kuću pa biti opterećeno bolešću toliko da mu ljubav baš i ne pada na pamet. Ili pak desetom pa će ga karijera navesti na neki drugi put. Čak i da se u tim situacijama i ostvari neki kontakt neminovno će voditi razočarenju. Razlog je očigledan, jedna osoba će imati velika očekivanja na koja druga neće moći da odgovori jer njihova priroda u datom momentu ne reflektuje suštinski istu potrebu, pa će ih Vrijeme razdvojiti. Medjutim, najčešće se neće ni manifestovati jer jednostavno ne mogu da nastanu u Vremenu zbog nekompatibilnosti astroloških perioda.

Kompleksnost pravog sinastrijskog modela zaista potvrdjuje onu tezu sa početka a to je da je potrebno mnogo toga da se poklopi pa da ostvarimo pravu ljubav. I zato što ona sjedinjuje sve aspekte naših priroda, magija trenutka u kom srećete tog pravog zaista i djeluje vanvremenski. Astrološki jezik nam nudi odgovor o njenoj prirodi a koji se ogleda u tome da se dvije osobe spajaju na najdubljem nivou tj. na nivou sudbine koju ostvaruju i dalje nastavljaju … Zar to nije najbolji dokaz postojanja onog Nauma Prirode o kom smo pisali u tekstu Astrologija kao jezik Prirode – prvi dio ? Ako ljubavi treba veća svrha od te što nas uzdiže na viši nivo postojanja, onda bih rekao da je to ta. Sa druge strane, nivo kompatibilnosti ne mora uvijek biti tako snažan da bi u nekom periodu života bio značajan jer ponekad, kad “nema velike ljubavi dovoljna je i mala”. Zajedničko im je, pak, što kroz sve njih rastemo.


Izvori korišteni u tekstu:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment