Arapske tačke – duhovne komponente natalne karte (prvi dio)

arabic lots

Po nekoj definiciji, arapske tačke predstavljaju astrološke faktore koji se konstruišu matematičkim kalkulacijama koje uključuju tri druga faktora u horoskopu kao što su planete ili uglovi. Distanca između dva faktora dodaje se trećem (najčešće ascendentu), pa se na taj način dobija pozicija određene arapske tačke. U pitanju je jedan od važnijih astroloških koncepata, mada i najmisteriozniji. Smatra se da su tačke bliže povezane sa duševnim i duhovnim dijelom ljudskog postojanja, pa im se u tumačenju tema natalne karte pripisuju dublja značenja u odnosu na posmatranu oblast. U helenističkoj astrologiji primarno su se koristile kako bi pripisale dodatne teme znacima i kućama u karti. Tako npr. ako bi tačka braka pala u drugu kuću i Škorpiju, pripisala bi toj kući i njenom vladaru određene signifikacije u vezi braka, iako se u nekoj uobičajenoj proceduri ta mjesta ne bi posmatrala vezano za navedenu temu. Nadalje, u praktičnom smislu tačke bi mogle biti i treća oblast koju bi astrolozi tumačili u kontekstu određene teme natalne karte, poput potomstva, braka, karijere itd.  Prvi korak bi bila analiza odgovarajuće planete, kao što je to recimo Venera za pitanja braka. Potom bi se razmatrala odgovarajuća kuća i njen vladar, kao što je to slučaj sa sedmom kućom u vezi braka, da bi, napokon, treći korak bila analiza odgovarajuće tačke, u ovom primjeru – tačke braka. To je takođe implicitno i u vezi sa “pravilom o trojstvu”, odnosno ako je u vezi određene oblasti života nešto naznačeno kroz jedan od ova tri faktora, onda je ishod moguć, ako na isto ukazuju dva faktora onda je ishod vjerovatan, a ukoliko se potvrđuje kroz sva tri, onda je ishod izvjestan. Daleko najpoznatija je tačka Fortune, koju neki nazivaju tačkom sudbine, ali ovih tačaka ima bezbroj i može se reći da svoj procvat arapske tačke doživljavaju u srednjevjekovnoj astrološkoj praksi. No, tema ovog dvodjelnog istraživanja su sedam hermetičkih tačaka, sa posebnim osvrtom na četiri tačke koje helenistički astrolog Vetije Valens ističe kao najvažnije, a to su pomenuta Fortuna, Duh, Eros (Ljubav) i Nužnost, što je tema drugog dijela.

Arapske tačke svoje porijeklo vuku iz vavilonske astroloske priče o odnosu Sunca i Mjeseca kroz luk longitudinalne udaljenosti između njih projektovane od tačke horizonta. Iako neki tvrde da je njihovo porijeklo egipatsko čini se da su, kao i sve u astrologiji, izvedene i osmišljene iz ovog prvobitnog poretka dva osnovna astrološka faktora. Arapske tačke, nasuprot njihovom opštepoznatom nazivu, razvijene su metodološki najvećim dijelom u helenističkoj astrologiji. Arapi su ovom metodu dodali veliki broj novih zadržavajući grčko nasleđe. Arapske tačke služe za dublje analize natala i unutrašnje značenje horoskopa. Sedam osnovnih arapskih tačaka jesu tačke duše ili ti stubovi duše izvedene analogijom iz sedam planeta vremenskog horoskopa. Ovih sedam planeta dovodi se u vezu sa Pitagorinom numeričkom sedmicom i davno prije njega sa dualističkim drevnopersijskim mitraizmom, odnosno, persijskim misterijama sedmostruke inicijacije dostizanja oboženja kao i sedam stepenica pada duše koja, na putu do zemaljskog otjelotvorenja, prolazi kroz 7 planetarnih sfera i jednako tako se povratno uzdiže preko njih do jedne od četiri  nebeske kapije: Aldebarana – istoka, Regulusa – sjevera, Antaresa – zapada i Fomalhauta – juga posle smrti, koje se stoga i nazivaju kraljevskim zvijezdama i čuvarima navedenih nebeskih strana – kapija. Čini se da je Platonova interpretacija pada (silaska) duše inspirisana persijskim misterijama. Platon govori o osmoj sferi, sferi zvijezda, odnosno, Zodijaka koja se smatra mjestom gdje duše nastaju i odakle svaka pojedinačno, na putu prema Zemlji, prolazi kroz sedam planetarnih sfera u haldejskom redu od Saturna do Mjeseca. Na tom putu pada, duša od svake sfere biva obogaćena, obdarena (blagoslovena) čistom planetarnom suštinom svakog pojedinačnog planetarnog principa koji se u većoj ili manjoj mjeri iskvaruju zemaljskom inkarnacijom. Posle smrti dusa ascendira, uzdiže se obrnutim redom putovanja (od Mjeseca do Saturna) kako bi se pročistila od zemaljskih mana kroz svaku sferu pojedinačno prema vrsti mane (o njima kasnije). Što se više uzdiže kroz sfere i kosmičko pročišćenje duša postaje lakša i čistija kako bi savršena ušla u osmu sferu blaženstva. Aristotel je ovu teoriju usvojio od svog učitelja. Sveti Toma Akvinski, poštovalac Aristotela, bio je upoznat sa ovom teorijom o vezi između duše i planeta. Postoje spekulacije da je ova teorija u tijesnoj vezi sa sedam vrlina i njihovim oponentima sedam smrtnih grijehova hrišćanske teologije. Prve tri vrline: nada, vjera i milosrđe poznate su kao teološke vrline dok su ostale četiri (mudrost, postojanost, umjerenost i pravednost) nazivaju prirodnim vrlinama. Ove se vrline tako dovode u vezu sa planetarnim vrlinama i manama (porocima) pa tako:

Planeta Vrlina Grijeh
Mjesec Nada Proždrljivost
Sunce Vjera Gordost
Merkur Mudrost Zavist
Venera Milosrđe Pohota
Mars Hrabrost Gnijev
Jupiter Umjerenost Pohlepa
Saturn Pravednost Lenjost

 

Vrline i grijesi jedanko se tako dovode u vezu i sa tačkama duše. Ovo pogotovo kada se ima u vidu da svaka planeta ima “svoju” tačku. Naime, Pavle Aleksandrijski je u 23. poglavlju svog Uvoda u astrologiju, prezentovao metod kalkulacije za sedam tačaka koje su povezane sa tradicionalnim planetama, dok kao izvor ovog učenja navodi djelo znano kao “Panaretus”, čije se autorostvo povezuje sa Hermesom Trismegistosom, zbog čega se one i nazivaju “hermetičkim tačkama”. Na slici ispod možete vidjeti i metod kalkulacije ovih tačaka (sva rastojanja se projektuju od ascendenta):

 

 

Prvo što ovdje možemo vidjeti jeste da se samo tačke Fortune i Duha izračunavaju na osnovu distance između nebeskih tijela (Sunca i Mjeseca), dok se u ostalim slučajevima računa od odgovarajuće planete prema ili tački Fortune ili tački Duha, ili obratno. Kad smo kod tog izračunavanja, a u vezi sa prethodno rečenim, možemo uočiti određene bitne hermetičke principe koji ovdje dolaze do izražaja. Prvo, izgleda da racio u ovim proračunima uzima u obzir vladajuće svijetlo, ili svijetlo sekte. Tako vidimo da se tačka Fortune uvijek izračunava od vladajućeg svijetla ka drugom, odnosno, u dnevnim rođenjima (gdje je Sunce vladajuće svijetlo), ova tačka se izračunava mjerenjem distance od Sunca do Mjeseca, odnosno polazna tačka je Sunce, dok je u noćnim rođenjima to Mjesec, kao vladajuće svijetlo. Ovakvo mjerenje izgleda da implicira ideju o kretanju od svjetlosti ka tami, obzirom da računica doslovno kreće od dominantnog ili svijetlećeg luminara u određeno doba dana odnosno noći, prema onom luminaru koji je na neki način zaklonjen ili zatamnjen u to isto doba. To se može povezati sa dubljom hermetičkom konceptualizacijom da je tama povezana sa materijom i fizičkom inkarnacijom. Nasuprot tome, vidimo da je proračun za tačku Duha suprotan, odnosno da uvijek kreće od luminara koji je nasuprot vladajućoj sekti ka luminaru koji je dominantan u određeno doba – tj. od Mjeseca prema Suncu, za dnevna rođenja. Ovo takođe implicira hermetičku vezu svjetlosti sa duhom i intelektom.

Drugi obrasci se mogu uočiti i u vezi sa ostalim tačkama. Kao što se može vidjeti na gornjem dijagramu, tačke koje su povezane sa pozitivnim signifikacijama, poput tačke Erosa (Venera) i tačke Pobjede (Jupiter), obje se povezuju sa tačkom Duha. Ostale, koje imaju negativne implikacije, povezuju se sa tačkom Fortune. Očito je, dakle, da se tačke benefičnih planeta povezuju sa konceptom duha i svjetlosti, pa samim tim i tačkom Duha, dok se tačke malefika dovode u vezu sa konceptom tame i materije, te otuda i tačkom Fortune. Shodno rečenom, ova veza može biti izvedena i iz principa svjetlosti, budući da su Jupiter i Venera dvije najsjajnije planete, dok su Mars i Saturn tamniji.

Zanimljivo je primijetiti i da se neke tačke izračunavaju od tačke (Duha ili Fortune) prema planeti, a neke od planete prema tački, i to i kod dnevnih i kod noćnih rođenja. Mogući racio iza ovog može opet ima veze sa dominantnim svijetlom. Naime, tačka Duha se još naziva i tačkom Sunca, a tačka Fortune tačkom Mjeseca. Kao što možemo vidjeti, tokom dana, tačke Venere i Jupitera se izračunavaju od tačke Duha prema Veneri odnosno Jupiteru, obratno po noći. Koncept koji stoji iza ovog potiče od principa da je Sunce to koje emituje svjetlost po danu, pa i njegova tačka preuzima isti princip, dok se po noći ponaša srodnije prirodi Mjeseca, odnosno prima svjetlost. Drugim riječima, ova računica se zasniva na tome koji od dva luminara je dominantniji u kalkulaciji tačke Duha. Stoga, u dnevnim rođenjima kalkulacija kreće od tačke Duha prema odgovarajućoj planeti, imitirajući princip emitovanja svjetlosti srodan Suncu, dok će u noćnim rođenjima ova kalkulacija ići od planete prema tački, koja sada ima ulogu “primača”, budući da je Mjesec dominantno svijetlo. Ovo važi samo za ove dvije tačke, budući da jedino one uključuju tačku Duha. Međutim, isti ovaj princip izgleda da važi i za tačke koje uključuju tačku Fortune. Kako je danju, Mjesec dominantno svijetlo u računanju tačke Fortune, a isto tako je kao tačka Mjeseca suprotna dominantnom svijetlu, Suncu, to će imati funkciju primanja svjetlosti, pa kalkulacija počinje od planete prema Fortuni. Noću, kada je Mjesec vladajuće svijetlo, a Sunce dominantna planeta u računanju tačke Fortune,  Fortuna je ta koja “emituje” svjetlost, pa računica ide od nje prema odgovarajućoj planeti.  Ovim observacijama ćemo se vratiti kad budemo govorili o tačkama Erosa i Nužnosti koje pominje Valens, a koje se računaju drugačije nego što je to ovdje opisano.

Pošto su metodi kalkulacije tačaka dati u gornjem dijagramu, u ostatku teksta ćemo se fokusirati na opis nabrojanih hermetičkih tačaka po Pavlu Aleksandrijskom:

Tačku Fortune Pavle povezuje sa Mjesecom pa ističe da ona označava tijelo, stvari koje natus čini za sticanje imetka, posjede, reputaciju i privilegije.

Kao što je rečeno tačka Duha je povezana sa Suncem, pa otuda označava dušu, inteligenciju, vršenje svake moći (dunasteia) pa je ponekad relevantna u utvrđivanju profesije natusa ili njegovog zanimanja (praxis).

Tačka Erosa se povezuje sa Venerom i označava željne kapacitete i apetite, kao i prijateljstva i usluge.

Tačka Nužnosti je povezana sa Merkurom označava ograničenja, potlačivanja, borbe, ratove, neprijateljstva, mržnju, osude, i ostale ograničavajuće okolnosti.

Tačka Hrabrosti je povezana sa Marsom, pa tako označava smjelost, izdaje, snagu (ili sirovu snagu) i sva zla činjenja.

Tačka Pobjede je povezana sa Jupiterom pa tako označava vjeru, dobru nadu, nadmetaja, sve vrste dobročinstva, poduhvata i uspjeha.

Tačka Neprijatelja je povezana sa Saturnom pa se odnosi na duhove podzemlja, stvari koje su skrivene, slabost, protjerivanje, tugu i kvalitet smrti.


 

Izvori korišćeni u tekstu:

  • Chris Brennan – Hellenistic Astrology: The study of Fate and Fortune
  • Chris Brennan –  The Theoretical Rationale Underlying the Seven Hermetic Lots
  • Robert Zoller – Arabic parts in Medieval Astrology (lesson from DMA course)
  • Nataša Karalić Koprivica – blog tradicionalne astrologije link

 

Aldebaran – Čuvar Istoka

Aldebaran se nalazi u južnom oku Bika, vodeća zvijezda zvijezdi, naziva se i sljedbenikom Plejada. Ime joj je izvedeno od reči Al-Dabaran, ili Sljedbenik. Bila je jedna od četiri carske zvijezde ili Čuvara Neba kod Persijanaca oko 3000. godine prije Hrista, kada je kao Čuvar Istoka obilježavala proljećnu ravnodnevicu, dok su ostale tri zvijezde bile Regulus, Antares i Formalhaut.
Aldebaran je bio polazna tačka najstarijeg Zodijaka, i njegov izlazak u proljećnoj ravnodnevici označavao je početak Vavilonske godine. Usled ovog bio je poznat kao „Predskazivač“, budući da je od stanja na Nebu sa Aldebaranom u tom trenutku određivana sudbina za narednu godinu. U znak Blizanaca Aldebaran je ušao 1286.
Ptolomej je naziva “bakljom” obzirom na njen svijetli, crvenkasti sjaj. Pozicionirana je u južnom ili lijevom oku Bika i rani autori ga poznaju kao “Svijetlo oko Bika”, “Oko Bika”, Occulus Tauri; a kod nekih i Cor Taurii – Srce Bika, što se ne odnosi na poziciju ove zvijezde već njenu prominentnost.

Aldebaran je zvijezda tipa Solarnog spektra, a udaljena je od nas nekih dvadest osam svjetlosnih godina i udaljava se brzinom od oko 30 milja u sekundi.

Uticaj:

Ptolomej iatiče da Aldebaran ima prirodu Marsa, a taj uticaj je evidentan i kod Lilija koji ovako opisuje upliv ove zvijezde na ponašanje natusa:

“Oculus Taurus (Aldebaran) na 4°30’ Blizanaca, čini da natus bude svirep, pun odlučnosti da uživa u vojnim poslovima, nemiran, buntovan. A Mjesec u konjunkciji s njim upućuje na dobrog čovjeka, naročito ako je na ascendentu. Ali, ako je vladar ascendenta skupa sa Mjesecom u konjunkciji sa tom fiksnom zvijezdom, onda pokazuje ubicu, mnogo vjerovatnije ako je muška planeta, a Sunce unesrećeno. Obično, Saturn sa Okom Bika proizvodi velike nesreće, i pokazuje čudan i vrlo zao um.”

Dalje o direkciji Sunca prema zvijezdi Aldebaran, piše:

“Podstiče srećan početak ili povoljne korake ka dobroj sreći. Natus se oslanja na ratne zapovjednike koji će mu darovati mnoga odlikovanja, ali kraj će biti tragičan, jer će natus ponovo izgubiti i slavu i imetak, a pored toga može biti lišen slobode ili protjeran.”

Aldebaran se obično povezuje sa uspjehom na Istoku i u vezi svega što je povezano sa Istokom. Moguć vodeći položaj u nečemu, ali i neprijateljstvo od partnerskog rada, ortakluka ili javnih neprijatelja. Prilično naglašena energija, kako predstavlja Čuvara Istoka – ukazuje na uspjeh od novih stvari i uopšte sreću u svakom početku (srodno izlazećem znaku). Daje odgovornu poziciju i uspjeh u javnosti. Opasnost od vremenskih nepogoda.

Alvidas tvrdi da Aldebaran ima prirodu koja upućuje na cjelovitost, omiljenost, hrabrost, surovost, sklonost buntovništvu, odgovorni položaj javne počasti i dobit, moć ili bogatstvo stečeno preko drugih, čije se dobrobiti rijetko pokazuju kao tajne, a prisutna je i opasnost od nasilja i bolesti.

Sazvežđe Bika
Sazvežđe Bika

Na Ascedentu:Na Asc horoskopa i u konjunkciji sa Mjesecom je dobar ortak, ali ako je u konjunkciji sa oba vladara, Ascendenta i Mjeseca ukazuje na ubilačku prirodu, pogotovu ako je vladar Ascendenta neka muška planeta a Sunce u isti mah pogođeno nekim nepovoljnim uticajem.”

Nisam mogao naći mnogo primjera kad je Aldebaran na Asc, tako da ne mislim da je ta pozicija ona koja sama po sebi  daje uobičajenu ambiciju srodnu Aldebaranu. Umjesto toga, to može da bude nijansa samozadovoljstva i sreće sa onim što se ima, više u skladu sa horoskopskim znakom Bika. Ono što sam našao u mojim fajlovima prijatelja i porodice jeste talenat za modu, ali i tendencija ka samougađanju. Ascendent je fizičko tijelo i osa odnosa tako da se senzualni apetit ove zvijezde ispoljava veoma snažno. Snažan seksualni poriv kao i ljubav prema hrani i luksuznoj robi. Ovi ljudi mogu jednostavno biti zadovoljni fokusom na svoje odnose, umjesto da se smaraju bilo čim što je van njihove kuhinje ili kreveta.

Na MC: ” počasti, napredovanje, dobra sreća, i naklonost žena”.

U zapanjujućem kontrastu od Aldebarana na Asc, vidimo obilje istaknutih ličnosti koje imaju Aldebaran na MC. Ovo potvrđuje Robsonovo tumačenje o velikom uspjehu ovdje. Oni koji postupaju pošteno i imaju neku vrstu altruističkog motiva iza svog rada izgleda da uspijevaju da izbjegnu  rizik od iznenadnog sloma i nesreće koji Aldebaran obično donosi. Sa njim imamo slavu, čuvenje, pokoji izgubljeni talenat i pad iz milosti i propast, najvjerovatnije zbog prevelikog samopovlađivanja usled dobrog života koji Aldebaran u početku pruža. Šarm, umješnost i prefinjenost može da ih dovede daleko, ako uspiju odoljeti i ne postanu previše opušteni.

Sa Suncem: “ogromna energija i istrajnost, izuzetne materijalne počasti, uz opasnost od njihovog gubitka, opasnost od svađa i zakona, slava i bogatstvo se okončavaju sramotom i propašću, podložnost oboljenjima, groznicama i nasilnoj smrti. Ako je u konjunkciji sa Suncem i sa Marsom, izuzetna podložnost zaraznim groznicama.”

Pošto Sunce vlada glavom i Aldebaran se nalazi u glavi Bika, nije iznenađujuće što se na ljude sa ovom pozicijom gleda kao na lidere ili pak ikone. Ponekad oni su idealizatori mada i može se desiti da prekorače granicu u sticanju predmeta svoje želje. Lako ih je uvući i zavesti u skandale sa suprotnim polom.Nezasita seksualna energija Bika ispoljava se snažno, ali obično se ta energija kanališe u umjetnosti gdje su posebno plodni. Oni koji koriste svoje bogatstvo da bi pomogli drugima ostaće relativno netaknuti nesrećnim posljedicama ove zvezde. Oni, međutim, koji postanu pohlepni, su u opasnosti od “sramote i propasti”. Sunce ovdje ima veliku odgovornost i oni moraju djelovati sa integritetom.

Sa Mjesecom: “povoljno za posao, počasti, i povjerenje, naročito ako se nalazi u prvom ili desetom polju horoskopa, uz opasnost od nesreća. Povoljno za kućne, javne i vjerske poslove, opasnost od nasilne smrti. Ako se Mars ili Saturn nađu u isto vrijeme sa Antaresom, osoba može završiti na vješalima ili ubijena ubodom sablje. Sa Suncem ili Mjesecom: bilo da je na vrhuncu ili da raste, donosi veliku slavu posredstvom nasilja uz poteškoće i nedaće.”


Mjesec vlada našim podsvjesnim nagonima i emotivnim potrebama, tako da će Aldebaran izvući slabost  prema suprotnom polu na sličan način kao kad se nađe na Ascendentu. I muškarac i žena imaće divlji bikovski libido. Ova požuda, ako njome ne ovlada, može donijeti pad natusa. Majka je možda iznenada ili nasilno umrla. Ovaj prevremeni odlazak iz života odojčeta ostavlja žudnju za propuštenim majčinstvom, kao dijete, zbog čega često jedan supružnik ili ljubavnik nikada nije dovoljan. Mjesecu je ovdje potrebno dosta fizičke ljubavi i naklonosti.

Sa Merkurom: “pogađa zdravlje i kuću; istaknutost u poslovima kojima upravlja Merkur, materijalna dobit, mnoštvo učenih prijatelja.” 

Ovi subjekti izgleda da uzimaju na sebe da govore protiv zla. Oni se mogu klatiti između grešnika i sveca i imaju arhetipski merkurovski talenat naglog prebacivanja između sukobljenih  principa. Oni mogu zbuniti ljude  svojim dvostrukim ličnostima, ali takođe imaju talenat da “grade mostove” i posreduju između suprotstavljenih snaga. Takođe, može biti da vole i da se igraju đavoljeg advokata.

Sa Venerom: “slava u književnosti, muzici ili umjetnosti; stvaralačke sposobnosti, povoljno za zdravlje i vjenčanja.”


Postoji neki skandal ovdje sa Venerinim iznošenjem nezasite želje ove zvijezde još jednom. Postoji potencijal  velikog umjetničkog dometa i talenta sa mogućnošću stvaranja lijepog, skladnog i raskošnog okruženja. Ako osoba nema umjetničkog dara, onda oni mogu otkriti Venerijansku ljepotu u drugima. Oni će tada biti pretjerano materijalistički nastrojeni i teško se odvajaju od ljudi ili imovine.

Sa Marsom: “veliko vojno napredovanje propraćeno mnoštvom opasnosti; podložnost nezgodama, groznicama i nasilnoj smrti. Ako je Mjesec u isto vrijeme sa Antaresom, naročito ako je to na uglovima horoskopa, smrt nastupa usled uboda, udarca ili pada.”


Aldebaran sa Marsom daje veliku ambiciju, smisao za poslovnost i hrabrost da se zaista rukovodi. To je neko ko mora da pobijedi po svaku cijenu i rođeni je survajver. Opasnost od “nasilne smrti” ovdje može biti jednostavno kao rezultat njihovog smionog ponašanja. Ovi ljudi su veoma impulsivni i preuzmaju rizik, ali kako izreka kaže “Onaj ko se usudi, pobjeđuje” i češće nego ne, oni tako i postupaju. Tendencija da se nesreća desi zavisi od ostatka karte i ako postoje drugi elementi da se ohladi vruća krv ove pozicije. Strastveni i izuzetno seksualni, libido ovih ljudi čini mnogo da ih pokrene ka visokimAntares – Srce Škorpiona pozicijama. Oni ne prezaju od upotrebe seksa da bi napredovali.

Sa Jupiterom: “velike crkvene počasti i visoko vojno zvanje.”


Ova pozicija izgleda da daje veliki uspjeh i inspiraciju u kojoj god oblasti da se ovi ljudi inađu. Mislim da je ovo prije svega zbog njihove nepokolebljive vjere i odlučnosti da slijede svoje snove, bez obzira šta su prepreke. Šanse za uspjeh su još vjerovatnije ako je Jupiter dobro postavljen blizu ugla ili je u bliskom aspektu sa nekom od ličnih planeta.

Sa Saturnom: “mnogo muka, čudan um, velika poročnost, sarkazam, rječitost, dobro pamćenje, studiozna i suzdržana priroda, pravničke sposobnosti, uspjeh u kući i na poslu, gubici prijatelja sa merkurovom prirodom. Ako se u isto vrijeme i Mjesec nadje na Antaresu, to ukazuje na nasilnu smrt, vjerovatno vješanjem.”

Postoji velika želja i nagon kod ovih ljudi da naprave ime za sebe i uzdignu se iznad ograničenja ili nesrećnih sjećanja na njihovo odrastanje. Ovo možda zato što su rođeni u siromaštvu ili zato što bježe od demona iz svog djetinjstva. “Velika zloćudnost”  – vjerujem da je to nešto su ovi ljudi  iskusili od drugih, najvjerovatnije neke figure autoriteta ili oca. Inače ovi ljudi imaju sposobnost da budu sami zlobni ako pravilno ne izađu na kraj sa demonima koje možda pokušavaju da suzbiju. Saturn ima tendenciju da sjenku učini dubljom i tamnijom od bilo koje druge planete. Sjetimo se da je Antares u opoziciji sa ovom zvijezdom, pa bitka između dobra i zla može igrati ulogu u njihovoj karijeri, bilo da je umjetnička ili politička.

Sa Uranom: “sklonost nauci, ljubitelj prirode, kritičnost, pravičnost, uspjeh u kući i u politici, javne počasti, pobornik okultizma, zbog čega može da izađe na rđav glas, oklijevajuća smrt.”

Sa Neptunom: “povezano sa naukom, umjetnošću, okultizmom i medijumske sposobnosti, dobar intelekt, gubici zbog požara, električne struje ili špekulacija, ali dobit na metalima, mašinama ii naučnim spravama, naročito ako je Mars jak; puno putovanja, smetnje porodičnoj sreći, nepovoljno za djecu, opasnosti od nezgoda i naprasne smrti.
Sa Fortunom ili njenim upravljačem, siromaštvo. Sa malefičnom planetom u četvrtom, sedmom, jedanaestom ili dvanaestom polju horoskopa i Mjesecom u isto vreme na Antaresu nastupa smrt od iznenadnog udarca sabljom, uboda ili pada.”

Prema Duporu:

Aldebaran sa Marsom: vatra, oluja, otrov, brodolom; Sa Mjesecom – opasnost za oči. Ako je u 12-oj uz pomračenje i kolaps.
Aldebaran u 7-oj bogat brak.; SO-MO-ASC: velika opasna čast; SO-MC: velika čast i tragičan svršetak; Sa Neptunom – trovanje;
Aldebaran sa Venerom u 7-oj razvod zbog perverzija; Na vrhu 5,7,11 – homoseksualac; Sa Saturnom: opasnosti ženskih bolesti kao i kamenci; Na Ascedentu – svakako nezadrživ uspon
Sunce ili Mjesec: opasnosti iz zasjede, čudne prepreke; Sa Jupiterom – vojna ili građanska čast, a ako je MC onda komandni položaj; Sa Merkurom – slava pjesnika, slikara, pjevača, uz Veneru – muzika.